ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
Základní škola
a Základní umělecká škola
Dolní Němčí
Mapa webu Youtube
rozšířené vyhledávání

Provozní řád

Tento provozní řád byl vypracován na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, na základě vyhlášky MZ ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění a na základě vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

 • Název zařízení: Základní škola a Základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště – školní bazén
 • Telefon: 572 648 719
 • IČO: 008 36397
 • Odpovědná osoba: Miroslav Růžička – školník

Dodržování BOZP a dohled nad žáky: vyučující základní školy, vyučující plavecké školy, plavčík
Popis bazénu: jedná se o školní plavecký bazén o kapacitě cca 100 m3, největší hloubka 120 cm. Bazén má vlastní zařízení přítoku vody, automatickou cirkulaci vody s ohřevem a pískovým filtrem a rekuperační jednotku. Zdrojem vody pro bazén je vodovod pro veřejnou potřebu ve správě SvaK a.s. Uherské Hradiště. Každý týden je čištěn pískový filtr. Písek v pískovém filtru je pravidelně doplňován. Součásti bazénu jsou šatny, sprchy, sauna a WC zvlášť pro muže a ženy.

1. Denně před zahájením provozu musí být proveden úklid všech místností, prostor a zařízení bazénu. WC musí být vymyty jednou denně dezinfekčním prostředkem. Musí být vydezinfikovány podlahy šaten, sprch, WC proti plísním. Jako dezinfekční prostředky jsou použity Chloramin, Savo, Dezox. Použité desinfekční přípravky se musí střídat podle zastoupené účinné látky a při jejich aplikaci se musí dodržovat předepsaná expoziční doba, aby se zabránilo vzniku rezistence bakterií.
2. Pověřený pracovník je povinen každodenně před zahájením provozu provést prohlídku všech prostor, místností a zařízení a přesvědčit se o provedení úklidu a dezinfekci. Za provozu je povinen dohlížet na chod všech zařízení.
3. Minimální teplota vody nesmí v provozu poklesnout pod 27o C, maximální teplota nepřevýší 28 °C.
4. Četnost a rozsah odběrů a analýz dle vyhlášky MZd. č. 238/2011 Sb.
chemické ukazatele: bazén
chlor volný, chlor vázaný, pH, CHSKMn – 1 x za měsíc
zákal, dusičnany – 1 x za 14 dnů
mikrobiologické ukazatele: bazén, přítok do bazénu
E. coli, počet kolonií 36, Pseudomonas aeruginosa – 1 x za měsíc
Staphylococcus aureus – 1 x za 3 měsíce
Legionella spp. (pouze přítok do bazénu) – 1 x za 3 měsíce
Rozsah analýz: rozbor bazénové vody – podle příl.č.8 Vyhl. Mzd.č. 238/2011 Sb.
Místa odběru bazénové vody
strana I – strana u vchodu, strana III – protilehlá strana od vchodu (strana u strojovny)
strojovna – přítok do bazénu
Napouštěcí voda do bazénu – zdroj. Četnost: 1 x za rok
Rozsah analýz: CHSKMn, dusičnany
Místo odběru: plavecká učebna

Při podezření na ohrožení zdraví návštěvníků ihned uvědomit KHS Zlínského kraje –
telefon: 572 430 715-6.

5. Kontrola nezávadnosti vody
Certifikovaná firma (Labtech s.r.o., Polní 23/340, Brno) bude vždy 1. úterý v měsíci odebírat vzorky vody. Protokoly jsou archivovány u školníka.

6. V zařízení bude uložena zdravotní kniha pro záznamy orgánů hygienické služby a záznamy o úrazech. Dále zde budou uloženy zápisy KHS Zlínského kraje a rozhodnutí KHS Zlínského kraje.

7. V knize denních záznamů bude uváděna teplota vody, vzduchu, čištění bazénu a filtrů.
Teplota vody a vzduchu se měří třikrát denně, hodnoty volného a vázaného chlóru
v bazénu a za recirkulací, pH, Redox potenciál, množství spotřebovaných dezinfekčních
prostředků a dalších chemikálií.

8. Povinnosti žáků:

 • Do bazénu je zakázán vstup nemocným, postiženým kožním nebo vlasovým onemocněním.
 • Před vstupem do bazénu jsou žáci povinni umýt celé tělo mýdlem a řádně se osprchovat. Stejně po použití toalety.
 • V šatnách a sušárně jsou povinni udržovat pořádek, manipulovat se sušáky mohou jen pod dozorem vyučujícího nebo správce bazénu.
 • Před odchodem z bazénu jsou žáci povinni se osprchovat, řádně se utřít a vysušit vlasy.

9. Povinnosti vyučujících:

 • Vyučující je povinen kontrolovat sprchování žáků, manipulaci s plovacími pomůckami, zdravotní stav žáků.
 • Dbá na bezpečnost při přecházení žáků do bazénu a při pohybu v bazénu.
 • Zodpovídá za uzamčení bazénu.

10. Povinnosti uklízečky:
a. Úklid prostorů šaten a bazénu, dezinfekce podlah WC a plovacích pomůcek 1 x denně.
b. Při úklidu používat OOP včetně rukavic.
c. Dodržovat koncentrace dezinfekčních prostředků dle návodu výrobce na etiketě.
d. V prostorách bazénu a na dezinfekci plovacích pomůcek budou používány chlorové preparáty Savo, Chloramin, Dezox do zaschnutí. V ostatních prostorách bazénu mohou být použity i jiné prostředky schválené hlavním hygienikem ČR.

V Dolním Němčí 22.10.2020

Mgr. Milan Kvasnička
ředitel školy


Návštěvní řád školního bazénu

1. Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky. Návštěvník vstupem do prostor bazénu souhlasí s podmínkami Návštěvního řádu, a dbá pokynů personálu bazénu. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule a jiná upozornění a nesmí je poškozovat, znečišťovat ani odstraňovat.

2. Upozorňujeme návštěvníky, že je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti při ochraně svého zdraví a majetku, a to zejména s ohledem na rizika spojená s provozem areálu bazénu. Škola neodpovídá za úrazy, které si způsobil návštěvník nedodržením Návštěvního řádu, nedodržením pokynů a doporučení, nebo svou neopatrností či nedbalostí. Návštěvníci nesmí činit nic, co by bylo v rozporu s dobrými mravy či ohrožovalo bezpečnost, klid a pořádek v objektu bazénu.

3. Do bazénu není dovolen vstup s ostrými či rozbitnými předměty, sklem, žvýkačkami a dále s předměty, které se mohou uvolnit z těla nebo koupacího oděvu, zejména příčesků, spon, kovových ozdob apod.

4. Děti do jednoho roku nemají vstup do vod bazénu, vyjma kojeneckého plavání. Děti od1 do 3 let mají povolen vstup do bazénu pouze s doprovodem a stálou kontrolou dospělé osoby starší 18 let, přičemž je jim povolen pouze přístup v plavkách, které jsou v pase a nohavicích opatřeny gumičkou. Děti od 4 do 10 let včetně mají přístup do bazénu povolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby starší 18 let. Doprovod a zákonní zástupci jsou po celou dobu pobytu za dítě odpovědní. Doprovod a zákonní zástupci nezletilých jsou vzhledem k charakteru provozů povinni dbát na zvýšený dohled nad nezletilými. V případě ztráty kontroly nad nezletilými neprodleně informují personál bazénu a poskytnou součinnost při případném zásahu.

5. Do prostor bazénu je vstup s jízdními koly a jinými prostředky pro osobní dopravu zakázán. Výjimkou jsou invalidní vozíky pro imobilní osoby, které se prokážou platnou průkazkou ZTP. Do bazénu je vstup se zvířaty zakázán s výjimkou vstupu asistenčních psů, kterým však není z hygienických důvodů vstup povolen do mokrých provozů tj. návštěvních zón. Osobám upoutaným na invalidním vozíku, užívajícím francouzské hole, dlahy, protézy, ortézy či jiné hygienicky závadné předměty je vstup do bazénu dovolen pouze po uložení tohoto předmětu do uzavřené šatny a jeho nahrazení hygienicky nezávadnou pomůckou.

6. Do bazénu a dalších prostor areálu je zákaz vstupu osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován. Osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog.

7. Návštěvníci se k zařízení a vybavení bazénu chovají ohleduplně. V případě zneužívání, úmyslného znečišťování, poškozování nebo odstraňování zařízení a vybavení bazénu odpovídá za vzniklou škodu návštěvník. V případě, že návštěvník svým chováním způsobí škole hmotnou škodu, škola uplatní nárok na náhradu vzniklé škody, a to v souladu s platnou legislativou.

8. Personál bazénu je oprávněn v souladu s ustanovením § 6 občanského zákoníku, v platném znění, využít práva svépomoci a v případě, kdy by se návštěvník dopustil neoprávněného a bezprostředního zásahu do práv třetích osob (například nezaplacení, odcizení, poškození cizí věci), vstupu pod vlivem návykových látek, je personál přítomný takovému zásahu oprávněn jednostranně aktivně odvrátit přiměřeným způsobem neoprávněný zásah návštěvníka do doby příjezdu Policie ČR.

9. Své věci nenechávejte bez dozoru. Správa bazénu neručí za ztráty. Peníze a cenné předměty ukládejte do míst k tomu určených, jinak za jejich ztrátu provozovatel areálu nenese odpovědnost. Provozovatel neručí za věci, které návštěvníci odloží mimo místa, která jsou k tomuto účelu určena. Nalezené předměty nálezce odevzdá dohlížejícímu personálu.

10. Utrpí-li návštěvník bazénu škodu na zdraví vzniklou úrazem, nebo jednáním třetích osob v prostorách bazénu, je povinen oznámit u provozovatele její vznik bez zbytečného odkladu v souladu s níže uvedeným. Osobami pověřenými u provozovatele přijímat oznámení o vzniklé škodě jsou zaměstnanci ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, nebo Plavecké školy Uherské Hradiště, p. o.

11. Návštěvníci v případě úrazu či jiné mimořádné události uvědomí ihned kteréhokoli zaměstnance ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, nebo Plavecké školy Uherské Hradiště, p. o. O přijatém oznámení bude sepsán protokol o ohlášení nehody, ve kterém budou uvedeny okolnosti, za nichž došlo ke škodě, újmě na zdraví a další skutečnosti rozhodné pro posouzení odpovědnosti za vzniklou škodu. Takto vyplněný protokol podepíše návštěvník a zástupce provozovatele. Návštěvník je povinen poskytnout pravdivé a úplné údaje nezbytné k identifikaci jeho osoby.

12. Úraz a vzniklá škoda musí být oznámena v den, kdy došlo k jejímu vzniku, a to pokud možno do konce platnosti zakoupené vstupenky tak, aby mohly být řádně a včas zjištěny a prošetřeny okolnosti, za nichž došlo ke vzniku škody na zdraví. Návštěvník bazénu se zavazuje poskytnout provozovateli součinnost potřebnou ke zjištění všech rozhodných skutečností nezbytných pro posouzení odpovědnosti za způsobenou škodu. Provozovatel ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí nenese odpovědnost za řádné zjištění rozhodných skutečností, pokud nebyla škoda na zdraví oznámena v souladu s předchozími větami, nebo návštěvník nesplnil svou povinnost poskytnout potřebnou součinnost.

13. Ve všech prostorách bazénu je zakázáno kouření.

14. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavřít bazén pro nutnou údržbu a dále z objektivních důvodů (např. nouzová situace, apod.) bez nároku na finanční kompenzaci.

V Dolním Němčí, dne 22. října 2020

Mgr. Milan Kvasnička,
ředitel školy

Sauna a bazén

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
3
29
2
30
5
31
4
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2
6
1
7
2
8 9
10
2
11
3
12
2
13
3
14
4
15 16
17
1
18
2
19
2
20
2
21
2
22
1
23
24
1
25
1
26
1
27 28
1
29 30

Předpověď počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 23 °C 10 °C
sobota 15. 6. déšť 23/14 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 16/10 °C

Rychlý kontakt

ředitel školy, ZŘŠ, kancelář:

tel. 572 648 719

vedoucí školní jídelny:

tel. 572 648 746

zástupce pro ZUŠ:

tel.  770 120 791

školní družina:

tel. 774 711 506

Školní kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
3
29
2
30
5
31
4
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2
6
1
7
2
8 9
10
2
11
3
12
2
13
3
14
4
15 16
17
1
18
2
19
2
20
2
21
2
22
1
23
24
1
25
1
26
1
27 28
1
29 30

Dnes má svátek

Dnes je 14.6.2024

Svátek má Roland

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den dárců krve

Zítra má svátek Vít

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
 • Světový den proti násilí na seniorech

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:42

Slunce zapadá:20:57

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie